Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi fokuserar på att skydda de personuppgifter vi behandlar om dig som kund eller samarbetspartner. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
P. Lindberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter. 
 

Du kan kontakta oss på:
P. Lindberg
Myrangatan 4
745 37 Enköping
Telefon: 010 - 209 70 50
E-post: GDPR@p-lindberg.se
Org. nr: 516405-9643

Kunder och samarbetspartner

När vi ingår ett köp- eller tjänsteleverantörsavtal behöver vi behandla personuppgifter.
Som anges i tabellen nedan behandlar vi uppgifter av allmän karaktär för detta ändamål.

Vår uppgiftsbehandling baseras på vårt avtalsförhållande. Den rättsliga grunden för detta anges i tabellen.

Beskrivning av behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. I tabellen nedan får du en överblick över de olika typerna av behandling som vi utför.
 

Behandling

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Lagringsperiod

 

 

Uppgifter av allmän karaktär:

 

Kunder/samarbets-partner

Fullgörandet av avtalet

Kontaktuppgifter

Om du är näringsidkare och önskar kredit, behandlas uppgifter om din kreditvärdighet.
 

Artikel 6.1 b

 

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga för kundrelationens skull, som t.ex. lagring i samband med utövande av reklamationsrätten eller lagring i 5 hela räkenskapsår efter att samarbetet upphör enligt lagstiftningen.

Kund

Marknadsföring

Kontaktuppgifter
 

Artikel 6.1 a

 

Uppgifterna raderas när mottagaren avslutar sin prenumeration på nyhetsbrevet.


Överföring till tredje part
Vi kan använda personuppgiftsbiträden som befinner sig utanför Sverige, EU och EES. Vi säkerställer naturligtvis att de har samma krav på uppgiftsskydd som EU.
 

Jobbsökanden

När du söker jobb hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.
Vi behandlar uppgifter av allmän karaktär vilka anges i tabellen, och i vissa fall även känsliga uppgifter. Dessutom avser behandlingen särskilda kategorier av uppgifter som personnummer och samordningsnummer och utdrag ur belastningsregistret.

Vi behandlar uppgifterna baserat på principen om intresseavvägning där vi har jämfört våra behov av uppgifter och ditt intresse av att tillhandahålla uppgifter för användning vid en rekryteringsprocess. Den rättsliga grunden anges i tabellen.

När rekryteringsprocessen är över kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter rekrytering, om du inte i förväg har gett ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter i vårt rekryteringssystem för att kunna kontakta dig senare.

Beskrivning av behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. I tabellen nedan får du en överblick över de olika typerna av behandling som vi utför.
 

Behandling

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Lagringsperiod

 

 

Uppgifter av allmän karaktär:

 

Jobb-sökanden

Berättigat intresse

Kontaktuppgifter
CV
Födelsedatum
Utbildning
Yrkeskvalifikationer
Referenser
Eventuell personlighetsprofil och -test

 

Artikel 6.1 f

 

Uppgifterna om sökande som inte får anställning raderas senast 6 månader efter att rekryteringsomgången är över.  Om den sökande önskar och ger sitt samtycke kan hen stanna i rekryteringssystemet i ytterligare 6 månader.
Vid spontanansökningar samtycker sökanden till lagring av uppgifter i upp till 6 månader åt gången.

 

 

Känsliga uppgifter:

 

Jobb-sökanden

Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra arbets- och hälsorättsliga skyldigheter

Uppgifter om hälsa

Artikel 9.2 b

I princip behandlar vi inte känsliga uppgifter. Dock kan behandling av uppgifter om hälsa komma att bli aktuell om detta är nödvändigt enligt lagstiftningen.

 

 

Särskilda kategorier:

 

Jobb-sökanden

Inte nödvändigt för rekryterings-processen, men anges ofta av jobbsökanden.

Personnummer och samordningsnummer

Dataskyddslagen § 10

 

Uppgifterna om sökande som inte får anställning raderas senast 6 månader efter att rekryteringsomgången är över.  Om den sökande önskar och ger sitt samtycke kan hen stanna i rekryteringssystemet i ytterligare 6 månader.
Vid spontanansökningar samtycker sökanden till lagring av uppgifter i upp till 6 månader åt gången.

Jobb-sökanden

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra arbetsrättsliga skyldigheter

Lagöverträdelser

Dataskyddslagen § 8, st. 2

I vissa fall behöver den jobbsökande uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret i den sista delen av rekryteringsprocessen. Utdraget sparas inte efteråt.

Nyhetsbrev

”För att du ska kunna ta emot P. Lindbergs nyhetsbrev behöver vi din e-postadress.

När du anmäler dig till nyhetsbrevet ger du ditt samtycke till att P. Lindberg får kontakta dig via e-post för följande ändamål: marknadsföring, erbjudanden, tävlingar och kampanjer gällande våra produkter. Nyhetsbreven kan även innehålla information om nya betalnings- och leveransmöjligheter, evenemang m.m. Vi behandlar endast dina personuppgifter när du uttryckligen har gett ditt samtycke till att vi får skicka nyhetsbrev.

Vi registrerar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev i överensstämmelse med det du har samtyckt till.

Personuppgifterna registreras och sparas fram till att du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke sparar vi din e-postadress i ytterligare 2 år som dokumentation på att du tidigare har prenumererat på vårt nyhetsbrev. Därefter raderas uppgifterna automatiskt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att skriva ett e-postmeddelande till

gdpr@p-lindberg.se, eller genom att trycka på avanmälningslänken längst ner i nyhetsbrevet.

Var uppmärksam på att du enligt lagstiftningen ska ha fyllt 15 år för att kunna samtycka till att ta emot nyhetsbrev.

Genom att klicka på ”Godkänn” när du anmäler dig bekräftar du att du har läst och godkänt ovanstående.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss.
 

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig, samt annan information om behandlingen.
   
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade så att vi inte behandlar uppgifter om dig som är för gamla eller på annat sätt bristfälliga.
   
 • Rätt till radering: Du har i vissa fall rätt att få uppgifter vi behandlar om dig raderade.
   
 • Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du anser att vår behandling av dina uppgifter är olaglig.
   
 • Rätt till begränsning: I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad. Detta innebär att om villkoren för att begränsa behandlingen uppfylls, får vi endast behandla dina personuppgifter i vissa särskilda situationer.
   
 • Rätt till dataportabilitet:
  Du har rätt att få dina uppgifter skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
   
 • Rätt till klagomål: Du har alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndighetens om du inte är nöjd med det sätt vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

Ovan nämnda rättigheter kan omfattas av villkor och begränsningar. Om du som registrerad begär att få dina personuppgifter raderade, kommer din begäran att genomgå en konkret bedömning och beslut tas därefter.
 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter.
 

Denna integritetspolicy ändrades senast den 27. okt. 2022.